Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Społeczna Straż Rybacka ( SSRyb) na terenie Powiatu Oleśnica została powołana przez Radę Powiatu Oleśnickiego, Uchwałą nr XVI/115/2000 z dnia 28 lutego 2000 roku, która ustanawia Regulamin Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Oleśnica. Stało się to możliwie dzięki art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5.06.1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr.91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 18.04.1985r, o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U. z 199r. Nr. 66 poz. 750) oraz § 2 uchwały nr. XII z 11.10.1999r Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocławski Społecznej Straży Rybackiej na terenie Powiatu Oleśnickiego.
Strażnik SSRyb obowiązany jest, w czasie wykonywania swych czynności nosić oznakę SSRyb oraz na żądanie okazywać legitymację wystawioną przez Starostę. Strażnicy, Społecznej Straży Rybackiej, rekrutują się z członków Polskiego Związku Wędkarskiego, z Kół PZW działających na terenie naszego Powiatu. Są to przede wszystkim doświadczeni wędkarze i dobrzy koledzy, nie karani za czyny związane przede wszystkim z Ustawą o rybołówstwie oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, którym leży na sercu dobro nas wszystkich wędkarzy.
Strażnik SSRyb podczas wykonywania swych ustawowych czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, co w świetle przepisów kodeksu karnego (k.k.) z 6 czerwca 1997 oznacza, że:Strażnik SSRyb podczas wykonywania swych ustawowych czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Podstawowymi ustawami, jakie obowiązują w pracy SSRyb to; USTAWA z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy i przepisy o ochronie przyrody, Statut PZW, Regulamin amatorskiego połowy ryb.
Podstawowymi ustawami, jakie obowiązują w pracy SSRyb to; USTAWA z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy i przepisy o ochronie przyrody, Statut PZW, Regulamin amatorskiego połowy ryb.

INFORMACJA DLA WĘDKARZY

djU W A G A !!! Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydane przez wojewodów w okresie od dnia 1 lutego 1997 r. do dnia 31 grudnia 1998 r. oraz karty wędkarskie wydane przez starostów od dnia 1 stycznia 1999 r. zachowują swoją ważność.

+48 666 870 587

ssryb_olesnica@ssrybolesnica.com

Get Adobe Flash player

     Naszywka SSRyb

Na terenie powiatu oleśnickiego działa 6 Kół Polskiego Związku Wędkarskiego tj.
-Oleśnica;                 Koło nr 14 „Oleśnica”
-Boguszyce;              Koło nr 117 „Sandacz”
-Bierutów;                Koło nr. 1 „Widawa”
-Dobroszyce;            Koło nr 120 „Dąb”
-Twardogóra             Koło nr 24
w/w Koła przynależne organizacyjnie do Okręgu Wrocławskiego PZW
-Syców                     Koło PZW
przynależność organizacyjna do Okręgu Kaliskiego PZW
       Ogółem na terenie Powiatu  Oleśnica  zarejestrowanych jest 34 strażników SSRyb.(stan na 01-01-2021) Strażnicy w całości są członkami PZW, przeszkolonymi zarówno przez PSRyb oraz ZO PZW. We Wrocławiu.
        Społeczna Straż Rybacka ( SSRyb) na terenie Powiatu Oleśnica została powołana przez Radę Powiatu Oleśnickiego, Uchwałą nr XVI/115/2000 z dnia 28 lutego 2000 roku, która ustanawia Regulamin Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Oleśnica. Stało się to możliwie dzięki art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5.06.1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr.91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 18.04.1985r, o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U. z 1999r. Nr. 66 poz. 750) oraz § 2 uchwały nr. XII z 11.10.1999r Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocławski Społecznej Straży Rybackiej na terenie Powiatu Oleśnickiego.
          Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
        Terenem działania Społecznej Straży Rybackiej są powierzchniowe wody śródlądowe w obrębie powiatu oleśnickiego.
        Podstawowymi ustawami, wraz z ogłaszanymi zmianami,  jakie obowiązują w pracy SSRyb to; USTAWA z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy i przepisy o ochronie przyrody, Statut PZW, Regulamin amatorskiego połowy ryb.
         W obowiązującym stanie prawnym strażnikowi SSRyb przysługują m. innymi następujące uprawnienia:
 1. Kontrola dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu.
 2. Kontrola ilości, masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu
 3. Zabezpieczanie porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza
 4. W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia - odbierania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym, że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a  przedmioty zabezpieczyć.
          Strażnik SSRyb podczas wykonywania swych ustawowych czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, co w świetle przepisów kodeksu karnego (k.k.) z 6 czerwca 1997 oznacza, że:Strażnik SSRyb podczas wykonywania swych ustawowych czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, co w świetle przepisów kodeksu karnego (k.k.) z 6 czerwca 1997 oznacza, że;
  1. Naruszenie nietykalności cielesnej strażnika SSRyb jest przestępstwem z art. 222 par. 1 k.k. zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3,
  2. Dopuszczenie się czynnej napaści na strażnika SSRyb przez wspólnie działające trzy i więcej osób albo nawet prze jedną osobę, ale z użyciem broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego jest      przestępstwem z art. 223 k.k. zagrożonym karą pozbawienia wolności od roku do lat 10,
  3. Stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia strażnika SSRyb do przedsięwzięcia lub zaniecha czynności jest przestępstwem z art. 224 par. 2 k.k. zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, a jeżeli następstwem takiego zachowania było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni albo ciężki uszczerbek na  zdrowiu - przestępstwem z art. 224 par. 2 k.k. zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,
  4. Znieważenie strażnika SSRyb jest przestępstwem z art. 226 par. 1 k.k. zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności albo  pozbawienia wolności do roku.
           Strażnik SSRyb obowiązany jest, w czasie wykonywania swych czynności nosić oznakę SSRyb oraz na żądanie okazywać legitymację wystawioną przez Starostę. Strażnicy, Społecznej Straży Rybackiej, rekrutują się z członków Polskiego Związku Wędkarskiego, z Kół PZW działających na terenie naszego Powiatu. Są to przede wszystkim doświadczeni wędkarze i dobrzy koledzy, nie karani za czyny związane przede wszystkim z Ustawą o rybołówstwie oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, którym leży na sercu dobro nas wszystkich wędkarzy.
                                                                                                                                     Komendant Powiatowy
                                                                                                                                    Społecznej Straży Rybackiej
                                                                                                                                    Józef Karczmarczuk