Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Społeczna Straż Rybacka ( SSRyb) na terenie Powiatu Oleśnica została powołana przez Radę Powiatu Oleśnickiego, Uchwałą nr XVI/115/2000 z dnia 28 lutego 2000 roku, która ustanawia Regulamin Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Oleśnica. Stało się to możliwie dzięki art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5.06.1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr.91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 18.04.1985r, o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U. z 199r. Nr. 66 poz. 750) oraz § 2 uchwały nr. XII z 11.10.1999r Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocławski Społecznej Straży Rybackiej na terenie Powiatu Oleśnickiego.
Strażnik SSRyb obowiązany jest, w czasie wykonywania swych czynności nosić oznakę SSRyb oraz na żądanie okazywać legitymację wystawioną przez Starostę. Strażnicy, Społecznej Straży Rybackiej, rekrutują się z członków Polskiego Związku Wędkarskiego, z Kół PZW działających na terenie naszego Powiatu. Są to przede wszystkim doświadczeni wędkarze i dobrzy koledzy, nie karani za czyny związane przede wszystkim z Ustawą o rybołówstwie oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, którym leży na sercu dobro nas wszystkich wędkarzy.
Strażnik SSRyb podczas wykonywania swych ustawowych czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, co w świetle przepisów kodeksu karnego (k.k.) z 6 czerwca 1997 oznacza, że:Strażnik SSRyb podczas wykonywania swych ustawowych czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Podstawowymi ustawami, jakie obowiązują w pracy SSRyb to; USTAWA z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy i przepisy o ochronie przyrody, Statut PZW, Regulamin amatorskiego połowy ryb.
Podstawowymi ustawami, jakie obowiązują w pracy SSRyb to; USTAWA z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy i przepisy o ochronie przyrody, Statut PZW, Regulamin amatorskiego połowy ryb.

INFORMACJA DLA WĘDKARZY

djUWAGA WAŻNY KOMUNIKAT. Aktualności | 2022-08-05 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu Wydrukuj Szanowni wędkarze!!! UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT. Szanowni wędkarze!!! Ze względu na podejrzenie zatrucia rzeki Odry, do czasu otrzymania oficjalnych wyników badań wody, zwracamy się z apelem o niezabieranie złowionych ryb w celach konsumpcyjnych. Prosimy również o uważne śledzenie naszej strony internetowej. Komunikaty informacyjne będą wysyłane na bieżąco.

+48 666 870 587

ssryb_olesnica@ssrybolesnica.com

Get Adobe Flash player

ORZEŁ

WYKAZ WYKROCZEŃ

Z USTAWY O RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM

Z DNIA 18.04.1985 (DZ.U. Z 2009 NR 189 POZ. 1471)

 

         Przestępstwa jak i wykroczenia, popełniane przez wędkarzy czy inne osoby korzystające z wód powierzchniowych, podlegają jurysdykcji służb do tego powołanych, (w trybie mandatu karnego czy pouczenia w przypadki popełnienia wykroczenia, oraz na drodze sądowej w przypadku popełnienia przestępstwa).

        Karze podlega każdy, kto naruszył m. innymi przepisy; porządku publicznego, ochrony środowiska, Prawa wodnego,  Ustawy o rybactwie śródlądowym, Regulaminu PZW, czy wręcz przepisy Kodeksu Karnego czy Kodeksu Wykroczeń.

Kwalifikacja

Popełnia przestępstwo ten - Kto:

Podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2

Art.27c ust. 1 pkt. l

Poławia raka szlachetnego lub błotnego nie będąc do tego uprawnionym(art.2 ust. 1)

Art.27c ust. 1 pkt. 2

Nie będąc uprawnionym do rybactwa albo osobą poławiającą na jego rzecz, poławia ryby rybackimi narzędziami lub urządzeniami połowowymi (art.4 lub art.5)

Art.27c ust. 1 pkt. 3

Narusza zakaz określony w przepisach wydanych na podstawie Art.3 ust.4 pkt. l / minister może wprowadzić zakaz wprowadzania lub przenoszenia ryb obcego gatunku , na które nie są wymagane dodatkowe zezwolenia/.

Art.27c ust. 1 pkt. 4

Wprowadza ryby gatunku obcego bez wymaganego zezwolenia (art.3 i pkt. l)

Wprowadza ryby gatunku obcego na które nie jest wymagane zezwolenie (art.3 i pkt. 2)

Przenosi ryby określonych gatunków ryb wbrew przepisom wydanych na podstawie art.3 ust.3 (art.3 i pkt. 3)

Poławia ryby przy użyciu prądu (art.8 ust. 1 pkt. 6)

Poławia ryby środkami odurzającymi i trującymi (art.8 ust. 1 pkt. 7)

Poławia ryby narzędziami kaleczącymi (art.8 ust. 1 pkt. 8)

Poławia ryby materiałami wybuchowymi (art.8 ust. 1 pkt. 9)

Poławia ryby przez ich głuszenie (art.8 ust. 1 pkt. 10)

Zabrania się pozyskiwania ikry ryb / o wymiarach ochronnych i w okresie ochronnym / oraz niszczenia ikry złożonej na tarliskach i krześliskach (art.8 ust.2)

Zabrania się przechowywania , posiadania , przewożenia, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ryb złowionych lub pozyskanych z naruszeniem art.8 i 9 (art.10 ust. 1 pkt. l)

Zabrania się połowu ryb i raków przez wyciąganie ich z nor oraz naruszania nor (art. ll)

Art.27c ust. 1 pkt. 4

Zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika ,i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk w obrębach ochronnych (art.14 ust.2)

W wypadku wystąpienia wody poza linię brzegową zabrania się czynienia przeszkód w jej odpływie (art.19 ust. 1)

 

Art.27c ust. 1 pkt. 5

Nie stosuje się do nakazu : osoba fizyczna lub prawna przetwarzająca lub wprowadzająca ryby do obrotu jest obowiązana posiadać dokument stwierdzający pochodzenie ryb (art.10 ust.2)

Art.27c ust. 1 pkt. 6

Dokonuje połowu ryb niezgodnie z otrzymanym zezwoleniem marszałka województwa na odstępstwa od zakazów określonych w art.8 ust. 1 pkt. 2 do 7 i ust. 1 a także dokonywania połowu ryb w obrębach ochronnych (art.17 ust. 1)

 

Dokonuje połowu ryb niezgodnie z otrzymanym zezwoleniem ministra środowiska na odstępstwo od zakazu określonego w art.8 ust. 1 pkt. l ( art.17 ust.2)

Art.27c ust. 1 pkt. 6

Przegradza łożysko wody płynącej sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi bez zezwolenia starosty wydanego na podstawie art,17a ust. 1 lub 2 albo przegradza to łożysko niezgodnie z tym zezwoleniem

Grzywny

powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art. 27b ust.1 pkt. l

1.    Połów w odległości mniejszej niż 75 m od oznak kuszą(art.8 ust. l pkt.l2b).

2.    Połów przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyłączeniem połowu ryb spod lodu (art. 8 ust. 1 pkt. 12b)

3.    Połów kuszą: łososiowatych i węgorzy (art.8 ust.1 pkt. 13a, na szlaku żeglownym (art.8 ust. l pkt.13b), od 15.X do 15.V (art.8 ust.1 pkt. 13c) przy użyciu aparatu tlenowego  (art.8 ust. 1 pkt. 13d), w odległości mniejszej niż 75 m od innych osób i zastawionych sieci (art. 8 ust.1 pkt. 13e).

Art. 27b ust.  l pkt.2

1.    Połów ryb podrywką niezgodnie z przepisami /dopuszczalny połów podrywką w miejscu i w czasie połowu ryb wędką/ (art. 7 ust. 1).

2.    Wprowadzanie do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb (art. 10 ust. 1 pkt. 2).

3.    Połów ryb w miejscu i w czasie zakazanym uchwałą przez Zarząd Województwa (art. 17 ust.3).

Art. 27b ust. 1

pkt. 3

Naruszenie warunków chowu i hodowli raków, minogów oraz innych organizmów żyjących w wodzie, rak błotny i szlachetny nie może być łowiony amatorsko (art.2).

Art. 27b ust. l  pkt.4

Zarybianie niezgodne z przepisami.

·         Zarybiać może: uprawniony do rybactwa, instytut badawczy, uczelnia, fundacja producentów ryb, lub organizacja społeczna z uprawnionym do rybactwa, organ administracji publicznej we współpracy j/w, dyrektor parku narodowego (art. 4b ust. 1).

Art. 27b ust.   l pkt.5

Nie wypuszczenie ryb złowionych: gatunkowo chronionych, w okresie ochronnym, o wymiarach ochronnych, ponad limit węgorza (art.9 ust. l).

Dotyczy rybaków: jeśli 10% złowionych ryb przy  użyciu sieci ciągnionych, jest niewymiarowych, a przy użyciu sieci stawnych  5% wypuszcza się ryby do tego samego łowiska (art. 9

Art. 27b ust.l pkt.6

Połów ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa bez dokumentu stwierdzającego upoważnienie (art.5).

Art. 27b ust. 1 pkt.7

1.    Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe może posiadać: uprawniony do rybactwa lub osoba upoważniona na podstawie art.5, osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu, dyrektor parku narodowego i uprawnione przez niego osoby (art.20 ust 1).

2.    Brak oznakowania sprzętu rybackiego przez uprawnionego (art,20 ust.4)

3.    Zakaz podejmowania z wody narzędzi i urządzeń połowowych (art.20 ust.5)

kwalifikacja

czyn

grzywna lub art. 41

Art.27a ust. l pkt. 1

Brak przy sobie upoważnienia do połowu na rzecz uprawnionego do rybactwa na podstawie (art.5).

100 zł i więcej

lub art. 41

Art. 27a ust. l pkt.2

1.    Brak przy sobie karty wędkarskiej

2.    Brak zezwolenia

3.    Wymiary ochronne (w tym regulaminowe).

4.    Limity ilościowe (w tym regulaminowe).

5.    Okresy ochronne (w tym regulaminowe).

6.    Technika połowu niezgodna z R.A.P.R.

7.    Brak wpisu do rejestru^

200 zł i więcej

200 zł i więcej

200 zł i więcej

100 zł i więcej

200 zł i więcej

 100 zł i więcej

50 zł i więcej

lub art. 41

Art. 27a ust. l pkt.3

Połów ryb na przynętę, która nie pochodzi ż łowiska „ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzane do wód z których zostały pozyskane” (art.7 ust. la).

100 zł i więcej

Art. 27a ust. l pkt.4

Brak tablic w obrębach hodowlanych i obrębach ochronnych, niewłaściwe oznakowanie, bezprawne oznakowanie, niszczenie tablic (art.16).

100 zł i więcej

lub art. 41

Art. 27a ust. l pkt.5

Wstęp do obrębu hodowlanego bez uzgodnienia lub niezgodnie z ustaleniami (art.13 ust. 2).

100 zł i więcej

lub art. 41

Art. 27a ust. l pkt.6

Połów ryb ze sprzętu niezarejestrowanego lub nieoznakowanego lub oznakowanego niezgodnie z przepisami /litery, cyfry nie mniej niż l0 cm i nie mniej niż 1 cm grubości - obie burty/ (art. 20 ust.2).

100 zł i więcej

Art. 27a ust. l pkt.7

Połów ryb ze sprzętu pływającego sprzeczny z zasadami bezpieczeństwa które określa ustawa o żegludze śródlądowej /kamizelki ratunkowe , zasady połowu ryb na drodze wodnej/ (art.20 ust.6).

100 zł i więcej

lub art. 41

Grzywny powyżej 200 zł

lub kara ograniczenia wolności

1.    Połów ryb chronionych ustawą o ochronie przyrody (art.8 ust. 1 pkt. 1).

2.    Połów ryb o wymiarach ochronnych (art.8 ust. l pkt.2).

3.    Połów ryb w okresie ochronnym (art.8 ust. 1 pkt.3).

4.    Połów węgorza ponad limit 2 szt. (art.8 ust. l pkt.3a).

5.    Polów w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych (art.8 ust. l pkt.4).

6.    Połów sieciami, wędkami lub kuszami innymi niż określone w przepisach (art.8 ust.l pkt.5).

7.    Połów więcej niż 2 wędkami jednocześnie (art.8 ust. l pkt. (1).

8.    Połów łososiowatych i lipieni więcej niż jedną wędką (art.8 ust. L pkt. (1)

9.    Połów w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych sieci (art.8 ust. l pkt,12a).